Културно-историческо наследство на Трън и Трънския край

Нов

Анжела Васинский

Културно-историческо наследство на Трън и Трънския край

Село Декьовци

More details

40 броя

30,00 лв.

Повече информация:

В тази книга акцентът е поставен върху материалното и нематериалното културно-историческо наследство на Трън и Трънския крайот историко-географска, демографска и социална гледна точка.За изследванията са използвани класическите методина сравнителния исторически анализ, синтеза, ретроспекциятаи интердисциплинарния подход (съчетание от исторически,фолклорни, етноложки, етнографски,социално-културологични елементи).

 

Представянето в книгата се движи от общото към частното,т.е. от град Трън към селото, за да може то да се откроиот общата картина на големия град, който доминира.

 

Съдържанието обхваща исторически очерк за Трънския крайот древността до наши дни.

 

Първата глава проследява материалното културно наследствона Трън и Трънския край. Към него принадлежат манастирите,църквите, крепостите, паметниците, некрополите, светилищатаи др. обекти.

 

Втората глава съдържа информация за етнодемографскатахарактеристика на населението. Към него са причислени празниците,занаятите, характерът, поминъкът, легендите, облеклото, говорът,образованието и др.

 

Третата глава представя културното наследство на село Декьовциот гледна точка на историята и демографията, стопанскотои социалното развитие, образователните и културните институции,материалната и нематериалната култура, местната памет и топонимията.

 

В края на книгата са включени множество снимки и приложения.

 

На първа корица - Църквата Св. Богородица, село Декьовци

Фотография - Димитър Тонин